Om organisasjonen

Bergen Barnekor ble utviklet i samarbeid med Ung i Kor som er en del av prosjektet ”Barn Synger” hvor hovedmålet var å få etablert barnekor i alle bydelene, i alt 15 nye barnekor, i Bergen. Bergen kommune var en sterk pådriver for dette prosjektet. Per 2023 har Bergen Barnekor ni aktive kor.

Formålet med prosjektet er å gi alle barn mulighet til å delta i en kulturaktivitet. I et kor stiller alle med sitt helt eget instrument, nemlig stemmen. Kor er også en aktivitet helt uten reservebenk, her får alle være med på like premisser.

Bergen Barnekor er en ny måte å tenke barnekor på. Her vil vi dra nytte av et godt utviklet samarbeid mellom korene som legger til rette for god og profesjonell kordrift med mindre belastning på foreldregruppen. Hvert kor har sin egen økonomi, men administrasjon rundt drift vil kunne samordnes for å spare ressurser og kapasitet. Pedagogene som er involvert i prosjektet har en felles dialog rundt repertoar og opplegg slik at det er lett å samkjøre større arrangement med flere kor involvert.

Å dirigere barnekor stiller store krav til kompetanse. Bergen Barnekor er et kompetanseløft og ønsker å gi barnekordirigent-rollen et positivt fokus. Bergen Barnekor har en intensjon om å være bydekkende og skal være et kraftsenter og et knutepunkt for kompetanse rundt direksjon og drift av barnekor.

Om organisasjonen Bergen Barnekor

Bergen Barnekor er en frivillig og demokratisk organisasjon. Fordeler ved å drive flere barnekor samlet er:

  • Faglig forum dirigentene i mellom.
  • Å drifte barnekor godt, at det bedre kan gjøres i et pedagogisk felleskap.
  • Flere varige prosjekter, mer innovativ aktivitet og mer god sangaktivitet.

Felles administrasjonsressurser gir en mer effektiv organisering i Bergen Barnekor.  Vi setter bort administrasjonsoppgaver til dirigentfelleskapet og foreldreaktiviteten vil ha et større aktivitetsfokus. Erfaring tilsier at foreldregruppen gjerne bidrar med praktisk arbeid, men gruer seg for de administrative oppgavene (særlig økonomi).

Hvert kor vil ha en foreldrerepresentant og en vararepresentant som inngår i Bergen barnekors styre. Foreldrerepresentantene blir valgt av hvert kors foreldregruppe. Foreldrerepresentanten leder foreldregruppen som tar seg av den praktiske driften av hvert kor sin aktivitet.

En av foreldrerepresentantene vil velges av årsmøtet til styreleder. Denne vil ha et særlig ansvar for kommunikasjon med dirigentgruppen, ung i kor, Sangsenteret og på tvers av korene. Dette er en effektiv måte å drive barnekor på og vil gjøre det lettere å sørge for gode veldrevne kortilbud over hele byen.

Hvert kor har sin egen økonomi, har full demokratisk råderett over sitt eget kor og fungerer uavhengig av hverandre.

Om medlemskap i Bergen Barnekor

Innmelding i Bergen barnekor er bindende og løper til medlemmet melder seg ut. Utmelding må gjøres før semesterstart. Medlemskapet faktureres ved innmelding/semesterstart. Kontingenten refunderes ikke. Medlemskap i Bergen barnekor gir også medlemskap i barne- og ungdomskororganisasjonen Ung i Kor hvor Bergen Barnekor er medlem. Medlemmer i Bergen Barnekor har en demokratisk rett til selv, eller gjennom sine foreldre, å påvirke aktiviteten. Informasjon om demokrati og organisering av Bergen barnekor finner du her.

Skroll til toppen